سیدحمزهش., & دماریب. (2017). مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران. فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی, 4(3), 223-232. https://doi.org/10.22037/ch.v4i3.15555