زر ع., کران خسروی پ., & احمدی م. ا. (2017). شيوع چاقی و اضافه وزن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتباط آن با عوامل آمادگی جسمانی. سلامت اجتماعی, 4(2), 79–89. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.15343