زارع المشیری م., & صابر س. (2017). پیش‎بینی مهارت های ارتباطی بر اساس جو روانی– اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان دوره متوسطه. سلامت اجتماعی, 4(2), 127–136. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.14949