محمدی ف., پاکدامن ن., عرشی ش., & کلاهی ع. ا. (2016). نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393. سلامت اجتماعی, 3(4), 270–277. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.14636