خراسانی ف., & شعبانی ز. (2017). مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی. سلامت اجتماعی, 4(2), 137–146. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.14380