ترکش دوز ش., & فرخزاد پ. (2017). رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی. سلامت اجتماعی, 4(2), 118–126. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.14372