بنفشه افشانس., جنیدی جعفریا., اسرافیلیع., & رضایی کلانتریر. (2016). روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی. سلامت اجتماعی, 3(3), 219-227. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.13683