موسوی ه. س., & خدابخشی کولایی آ. (2016). اثربخشی بازی‌درمانی گروهی به شیوة مراجع‌محوری بر ترس و اضطراب کودکان پیش‌دبستانی. سلامت اجتماعی, 3(4), 261–269. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.13505