قائدنیای جهرمی ع., حسنی ج., فرمانی شهرضا ش., & زارعی ف. (2016). بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار. سلامت اجتماعی, 3(4), 307–318. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.13266