زمان خانیف., عباچی زادهک., امیدنیاس., ابدیع., & حیدرنیام. (2016). تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران. سلامت اجتماعی, 3(3), 181-189. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.13196