نژادکریم ا., سعیدی فرد ط., وحیدنیا ن., & احمدی خ. (2016). نقش معاشرت های پیش از ازدواج در مشکلات عاطفی بعد از ازدواج. سلامت اجتماعی, 3(4), 299–306. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.13176