بهرامیس., راجیم., & بهرامین. (2016). دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی. سلامت اجتماعی, 3(3), 248-255. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.13067