ایمانیس., زارعم., آقا یوسفیع., زارعح., & شقاقیف. (2016). تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری. سلامت اجتماعی, 3(3), 211-218. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12979