کیهانف., & صابرس. (2016). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و سبک های تفکر زنان متأهل شهر تهران. سلامت اجتماعی, 3(3), 200-210. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12971