دمیرچیف., & خدابخشی کولاییآ. (2016). بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران). سلامت اجتماعی, 3(3), 239-247. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12532