سپهرمنشز., & مروجیس. ع. (2016). سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج کاشان. سلامت اجتماعی, 3(3), 228-238. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.12201