جبرائیلی ه., حسنی ج., & حبیبی عسگرآباد م. (2017). نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در رابطه با اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نوروز گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و پذیرا بودن بر مصرف مواد، الکل و دخانیات. سلامت اجتماعی, 4(2), 99–109. https://doi.org/10.22037/ch.v4i2.11935