قربانیان ا., محمدلو ه., حبیبی عسگرآباد م., & حسن آبادی ف. (2016). سبک دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان با نقش میانجی هوش هیجانی. سلامت اجتماعی, 3(4), 278–288. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.11817