محمدعلی پورز., سید علی تبارس. ه., بامدادس., زاده محمدیع., & اعتصامیم. س. (2016). ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES). سلامت اجتماعی, 3(3), 190-199. https://doi.org/10.22037/ch.v3i3.11717