سید علی تبار س. ه., حمیدی ر., قنبری س., زاده محمدی ع., & حبیبی عسگرآباد م. (2016). رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران. سلامت اجتماعی, 3(2), 119–126. https://doi.org/10.22037/ch.v3i2.11535