تقوایی نیا ع., رحیمیان بوگر ا., & معاضدیان آ. (2016). نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیش بینی افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه. سلامت اجتماعی, 3(4), 319–329. https://doi.org/10.22037/ch.v3i4.10761