(1)
صافیم. ح.; ترکمن نژادش.; عرشیش. میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1392. سلامت اجتماعی 2016, 2, 64-71.