(1)
ایزدآبادی ب.; اکبری ب.; مقتدر ل. روایی بستة آموزشی مبتنی بر رویکردهای مصاحبه انگیزشی و ذهنی سازی در مورد اجتناب تجربه‌ای و حس عاملیت دانش‌آموزان با ترومای کودکی. سلامت اجتماعی 2024, 10, 30-41.