(1)
صفیری س.; کلاهی ع. ا. معرفی اهداف توسعه پایدار. سلامت اجتماعی 2023, 10, 1-31.