(1)
نقوی ژ.; عینی پور ج.; اکبری ب. بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما. سلامت اجتماعی 2023, 10, 1-12.