(1)
عنبری ا.; اکبری ب.; صادقی ع.; مافی م. روابط ساختاری کارکرد خانواده و رفتارهای ‌پرخطر نوجوانان با نقش واسطه‌ای عوامل فردی‌‌روانشناختی. سلامت اجتماعی 2023, 10, 15-27.