(1)
قائدی ا.; طباطبائی ح. مقایسه هشت هفته تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر قدرت و دامنه حرکتی دختران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک مطالعه راهنما. سلامت اجتماعی 2023, 9, 1-9.