(1)
نظری چافجیریم.; ابوالقاسمیش.; زربخش بحریم. رابطه سبک های دلبستگی و سرمایه روان شناختی با افسردگی از طریق میانجی‌گری طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد دچار آسیب شنوایی. سلامت اجتماعی 2021, 8, 30-42.