(1)
حدادی مقدمح.; ابوالقاسمیش.; تیزدستط. رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان. سلامت اجتماعی 2021, 8, 1-16.