(1)
قاسمیا.; مسچیف.; اصغرپورم.; سوداگرش. اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتلا به چاقی. سلامت اجتماعی 2021, 8, 55-68.