(1)
صادق نیاگ.; زربخش بحریم.; قربان شیرودیش. اثربخشی آموزش مبانی نظریه انتخاب بر خودتمایزیافتگی، خودگسستگی و قربانی قلدری شدن در نوجوانان دبیرستانی. سلامت اجتماعی 2021, 8, 81-91.