(1)
بوستانی کاشانیا.; خدابخشی کولاییآ.; داوودیح.; حیدریح. اثربخشی الگوی روایت درمانی بر مهارت های ارتباطی، ابرازگری هیجانی و همدلی در دختران و پسران آماده ازدواج. سلامت اجتماعی 2021, 8, 232-246.