(1)
بوستانی کاشانی ا.; خدابخشی کولایی آ.; داوودی ح.; حیدری ح. اثربخشی الگوی روایت درمانی بر مهارت های ارتباطی، ابرازگری هیجانی و همدلی در دختران و پسران آماده ازدواج. سلامت اجتماعی 2021, 8, 232-246.