(1)
محمدزاده ابراهیمیع.; رحیمی پردنجانیط. رابطه تعاملی عوامل استرس زا و مقابله شناختی ناسازگارانه در پیش بینی نشانه-های افسردگی. سلامت اجتماعی 2018, 5, 263-272.