(1)
کاظمی س. کودکان کار: در جهانی که هرگز نساخته‌اند!. سلامت اجتماعی 2017, 4, 76-78.