(1)
شریعت س.; منشئی غ. الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي شخصيتي و سابقه كودك آزاري همسران در شهر اصفهان. سلامت اجتماعی 2017, 4, 90-98.