(1)
سیدحمزه ش.; دماری ب. مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران. سلامت اجتماعی 2017, 4, 223-232.