(1)
زر ع.; کران خسروی پ.; احمدی م. ا. شيوع چاقی و اضافه وزن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتباط آن با عوامل آمادگی جسمانی. سلامت اجتماعی 2017, 4, 79-89.