(1)
محمدی ف.; پاکدامن ن.; عرشی ش.; کلاهی ع. ا. نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393. سلامت اجتماعی 2016, 3, 270-277.