(1)
خراسانی ف.; شعبانی ز. مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی. سلامت اجتماعی 2017, 4, 137-146.