(1)
ترکش دوز ش.; فرخزاد پ. رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی. سلامت اجتماعی 2017, 4, 118-126.