(1)
بنفشه افشانس.; جنیدی جعفریا.; اسرافیلیع.; رضایی کلانتریر. روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی. سلامت اجتماعی 2016, 3, 219-227.