(1)
قائدنیای جهرمی ع.; حسنی ج.; فرمانی شهرضا ش.; زارعی ف. بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار. سلامت اجتماعی 2016, 3, 307-318.