(1)
زمان خانیف.; عباچی زادهک.; امیدنیاس.; ابدیع.; حیدرنیام. تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران. سلامت اجتماعی 2016, 3, 181-189.