(1)
بهرامیس.; راجیم.; بهرامین. دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی. سلامت اجتماعی 2016, 3, 248-255.