(1)
ایمانیس.; زارعم.; آقا یوسفیع.; زارعح.; شقاقیف. تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری. سلامت اجتماعی 2016, 3, 211-218.