(1)
دمیرچیف.; خدابخشی کولاییآ. بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران). سلامت اجتماعی 2016, 3, 239-247.