(1)
سپهرمنشز.; مروجیس. ع. سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج کاشان. سلامت اجتماعی 2016, 3, 228-238.