(1)
جبرائیلی ه.; حسنی ج.; حبیبی عسگرآباد م. نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در رابطه با اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نوروز گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و پذیرا بودن بر مصرف مواد، الکل و دخانیات. سلامت اجتماعی 2017, 4, 99-109.