(1)
قربانیان ا.; محمدلو ه.; حبیبی عسگرآباد م.; حسن آبادی ف. سبک دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان با نقش میانجی هوش هیجانی. سلامت اجتماعی 2016, 3, 278-288.