(1)
سروستانیع.; سید علی تبارس. ه.; بامدادس.; حبیبی عسگرآبادم.; سعیدیط. سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب. سلامت اجتماعی 2017, 4, 15-23.